Regulamin Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.

Rozdział II
Zakres i przedmiot działania Rady Rodziców

§ 2

Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

§ 3

Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole w realizacji statutowych zadań, w tym działań na rzecz wspierania wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej funkcji szkoły.

Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców

§ 4

Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych oraz przedstawiciela w radzie rodziców w sposób następujący:

 1. W terminie ustalonym przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach zwoływane są we wrześniu w każdym roku szkolnym pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów.
 2. Na zebraniach klasowych rodzice uczniów każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z pięciu rodziców uczniów danego oddziału, oraz po jednym przedstawicielu rady oddziałowej do rady rodziców
 3. W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej, oraz przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców.
 5. Do zadań wychowawcy należy:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej, oraz przedstawiciela do rady rodziców,
  2. przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania,
  3. nadzorowanie przebiegu głosowania,
  4. obliczanie głosów z pomocą jednego z rodziców,
  5. ogłoszenie wyników głosowania.
 6. Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
 7. Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów do rady oddziałowej nie może być mniejsza niż pięciu, a w przypadku wyboru przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców nie mniejsza niż jeden.
 8. Osoba kandydująca do rady oddziałowej i rady rodziców musi wyrazić na to zgodę i być obecna na spotkaniu.
 9. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 10. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
 11. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu nazwisk kandydatów, przy wyborach do rady oddziałowej, natomiast obok nazwiska jednego z kandydatów w przypadku wyboru przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców.
 12. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się pierwszych pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów, a w przypadku wyboru przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców osobę, która uzyskała największą ilość głosów.
 13. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej lub radzie rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów. Biorą w niej udział kandydaci, którzy uzyskali równe największe ilości głosów.

§ 5

 1. Przebieg wyborów dokumentuje protokół sporządzony i podpisany przez wychowawcę oraz rodzica uczestniczącego w obliczaniu głosów.
 2. Protokół z przeprowadzonych wyborów wychowawca przekazuje dyrektorowi szkoły.

Rozdział IV
Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 6

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 7

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 8

 1. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu ustalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§ 9

 1. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§ 10

Rada rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

§ 11

Rada rodziców ma prawo do wyboru i udziału jednego przedstawiciela rodziców w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

§ 12

Rada rodziców może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym także oceny dyrektora szkoły.

§ 13

 1. Rada rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przez sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego za okres stażu w związku z ubieganiem się nauczyciela o awans zawodowy na wyższy stopień.
 2. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 14

Uchylony.

§ 15

 1. Rada rodziców wyraża zgodę na wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Rada rodziców uczestniczy w ustalaniu przez dyrektora szkoły na drodze porozumienia wzoru obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju szkolnego dla uczniów.
 3. Rada rodziców uczestniczy w określaniu przez dyrektora szkoły na drodze porozumienia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.
 4. Do zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.

§ 16

Rada rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 17

Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 18

Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

§ 19

Uchylony.

§ 20

Uchylony.

Rozdział V
Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 21

 1. Pierwsze posiedzenie rady rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września w każdym roku szkolnym.
 2. Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenie rady rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przewodniczącego rady rodziców.

§ 22

 1. Wybory przewodniczącego rady rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 2. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego rady rodziców:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej,
  3. przeprowadzenie głosowania,
  4. podanie wyników głosowania.
 3. Zadania komisji skrutacyjnej:
  1. przygotowanie kart do głosowania,
  2. policzenie głosów,
  3. przekazanie wyników głosowania dyrektorowi szkoły.
 4. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego rady rodziców mogą dokonać jedynie członkowie rady rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 5. Kandydat na przewodniczącego rady rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Wybory przewodniczącego rady rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków rady rodziców.
 7. Za wybranego przewodniczącego rady rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 8. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów o wyborze przewodniczącego rady rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów. Biorą w niej udział kandydaci, którzy uzyskali równe największe ilości głosów.
 9. Wybrany przewodniczący rady rodziców prowadzi dalszą część posiedzenia.

§ 23

 1. Rada rodziców na pierwszym posiedzeniu oprócz przewodniczącego wybiera w tajnym głosowaniu:
  1. 2 wiceprzewodniczących rady rodziców,
  2. sekretarza rady rodziców,
  3. 5 członków zarządu,
  4. 5 osobową komisję rewizyjną.
 2. Przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących i sekretarz rady rodziców wchodzą w skład zarządu.
 3. Przewodniczący rady rodziców jest jednocześnie przewodniczącym zarządu.
 4. Wybory wiceprzewodniczących, sekretarza, członków zarządu i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący rady rodziców wg zasad określonych w § 22.

§ 24

Zarząd i komisja rewizyjna rady rodziców dokonują swego ukonstytuowania na swoich pierwszych zebraniach. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 25

Rada rodziców może przekazać czasowo określone swoje kompetencje zarządowi.

§ 26

Kadencja rady rodziców i jej organów trwa do czasu zwołania pierwszego posiedzenia rady rodziców wybranej w kolejnym roku szkolnym, nie później niż do 30 września.

§ 27

 1. Posiedzenia rady rodziców są zwoływane nie rzadziej niż raz na kwartał, a zarządu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia rady rodziców zwoływane są na wniosek:
  1. przewodniczącego rady rodziców,
  2. zarządu,
  3. co najmniej 1/3 składu rady rodziców,
  4. dyrektora szkoły.
 3. Zebrania zarządu zwoływane są na wniosek:
  1. przewodniczącego rady rodziców,
  2. co najmniej 1/3 składu zarządu,
  3. dyrektora szkoły.
 4. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się z jej inicjatywy oraz na wniosek przewodniczącego rady rodziców, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 28

W celu wymiany informacji i współdziałania, rada rodziców zaprasza dyrektora szkoły i kierownictwo innych organów szkoły na posiedzenia, a zarząd rady rodziców na zebrania.

§ 29

Rada rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowe spośród swoich członków i spośród innych osób współdziałającymi z rodzicami do wykonania określonych zadań.

Rozdział VI
Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 30

 1. Zadania przewodniczącego rady rodziców:
  1. reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz,
  2. kierowanie całokształtem prac rady rodziców oraz zarządu, w tym działalnością finansową,
  3. przygotowanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz zarządu,
  4. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez radę rodziców,
  5. podpisywanie uchwał rady rodziców,
  6. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez radę rodziców,
  7. informowanie rady rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
  8. podpisywanie protokołów z zebrań rady rodziców oraz zarządu.
 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady rodziców jego kompetencje przejmuje jeden z wiceprzewodniczących.

§ 31

Zadania zarządu rady rodziców:

 1. bieżące kierowanie pracą rady rodziców w okresie między posiedzeniami,
 2. koordynowanie działalności rad oddziałowych,
 3. opracowanie projektu programu działania rady rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 4. opracowanie harmonogramu prac i zebrań rady rodziców,
 5. składanie okresowych sprawozdań z działalności na posiedzeniu rady rodziców.

§ 32

Zadania komisji rewizyjnej rady rodziców:

 1. kontrolowanie realizacji uchwał rady rodziców,
 2. kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców, pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
 3. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 33

Prawa i obowiązki członka rady rodziców:

 1. Członek rady rodziców ma prawo do:
  1. czynnego udziału w posiedzeniach rady rodziców,
  2. składania wniosków i projektów uchwał,
  3. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez radę rodziców.
 2. Członek rady rodziców zobowiązany jest do:
  1. czynnego uczestnictwa w zebraniach rady rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
  2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień rady rodziców.

Rozdział VII
Tryb podejmowania uchwał

§ 34

Wszelkie decyzje rady rodziców i jej organów podejmowane są w formie uchwał.

§ 35

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

§ 36

 1. Głosowania odbywają się jawnie za wyjątkiem wyborów do organów rady rodziców.
 2. W szczególnych przypadkach na zgłoszony i przyjęty wniosek może nastąpić głosowanie tajne.

§ 37

W przypadku braku wymaganego quorum osób uprawnionych do głosowania w danym organie, przewodniczący obrad wyznacza drugi zawity termin spotkania.

§ 38

Z każdego posiedzenia rady rodziców lub zebrania jej organu sporządzany jest przez sekretarza lub osobę wyznaczoną przez przewodniczącego protokół do którego załączana jest lista obecności uczestników danego spotkania.

Rozdział VIII
Działalność finansowa Rady Rodziców

§ 39

 1. Fundusz rady rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych z innych źródeł.

§ 40

W terminie do 15 października w każdym roku szkolnym rada rodziców ustala wysokość składki na fundusz rady rodziców.

§ 41

Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, rodzice wnoszą składkę tylko od jednego dziecka.

§ 42

Zarząd rady rodziców w szczególnych przypadkach może zwolnić rodziców z wnoszenia składki po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy i właściwej rady oddziałowej.

§ 43

 1. Funduszem rady rodziców dysponuje zarząd rady rodziców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, niniejszym regulaminem oraz planem finansowym ustalonym przez radę rodziców do 15 października w każdym roku szkolnym oraz aneksami do niego.
 2. Do czasu uchwalenia planu finansowego przez radę rodziców wydatki realizowane są na podstawie prowizorium przyjętego przez zarząd.
 3. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje jednoosobowo przewodniczący rady rodziców, o czym informuje zarząd na najbliższym zebraniu.

§ 44

Fundusz rady rodziców może być przeznaczony w szczególności na:

 1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, w tym organizację konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych,
 2. wyjazdy uczniów na zielone szkoły i wycieczki szkolne,
 3. uroczystości i imprezy o charakterze ogólnoszkolnym np. zabawa choinkowa, Święto Szkoły, Dzień Dziecka, Dzień Sportu,
 4. finansowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się zachowaniem i w nauce uczniów,
 5. pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
 6. wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt,
 7. wydatki osobiste i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców,
 8. inne wydatki ujęte w planie finansowym lub aneksem do niego.

§ 45

Środki finansowe rady rodziców gromadzone są w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

§ 46

Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszu rady rodziców można zatrudnić księgową. Rodzaj zatrudnienia i płacę księgowej ustala zarząd rady rodziców.

§ 47

Do dysponowania rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym upoważnione są przez zarząd rady rodziców 2 osoby.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 48

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek:

 1. przewodniczącego rady rodziców,
 2. zarządu,
 3. co najmniej 1/3 składu rady rodziców,
 4. dyrektora szkoły.

§ 49

W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Zarząd Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z właściwymi kompetencjami.

§ 50

Rada Rodziców posługuje się pieczęciami o treści:

 • „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach”
 • „Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach”

§ 51

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Jednolity tekst Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach przyjęty uchwałą rady rodziców z dnia 8 stycznia 2013 r., uwzględniający treści regulaminu uchwalonego przez radę rodziców w dniu 15 listopada 2007 r. oraz zmiany zawarte w tekście jednolitym, przyjętym uchwałą rady rodziców w dniu 22 stycznia 2009 r.